IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.
18-20 maja 2022 r.


Szanowni Państwo,
już po raz czwarty zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Forum Młodych Kryminologów, które odbędzie się w dniach 18-20 maja 2022 r. w Białymstoku. Hasło przewodnie obrad kolejnego spotkania to Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w. (Criminal law and criminology in response to the 21st century crises). Wybór obszaru tematycznego tegorocznych rozważań konferencyjnych podyktowany był mnogością kryzysów, z którymi w XXI w. zmierzyć się przychodzi zarówno Polsce, jak i innym państwom. Warto wskazać choćby kilka z nich: kryzys spowodowany pandemią COVID-19, kryzysy migracyjne, kryzysy gospodarcze, kryzys klimatyczny, kryzys aksjologiczny związany z kryzysem rodziny, kryzysy związane z poczuciem bezpieczeństwa, kryzysy tożsamości człowieka i społeczeństwa oraz wiele innych.

Dążąc do rozwoju interdyscyplinarności Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów jego dotychczasowi organizatorzy – Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB – połączyli siły z Instytutem Studiów Kobiecych, który stał się współorganizatorem IV edycji OFMK. Instytut Studiów Kobiecych jest organizacją od lat współpracującą ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi i upowszechnia badania naukowe dotyczące zwłaszcza tematyki kobiecej, jak również prawnej, edukacyjnej czy z obszaru kultury i sztuki. Mając na względzie wcześniejszą, zawsze niezwykle owocną współpracę Wydziału Prawa UwB z ISK, zdecydowano o połączeniu sił również w obszarze Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów.

Wzorem poprzedniej edycji Forum, również w przypadku IV OFMK organizatorzy podejmą starania, by konferencja miała charakter międzynarodowy i dlatego możliwe będzie wygłaszanie referatów w dwóch językach – polskim i angielskim. OFMK to szansa na poszerzenie wiedzy o badaniach prowadzonych przez kryminologów z całego świata, którzy będą uczestniczyli w obradach konferencyjnych. Czwartą edycję OFMK uświetni panel ekspercki, podczas którego doświadczeni kryminolodzy zarówno z polskich, jak i zagranicznych uczelni przedstawią wyniki swoich analiz, badań, które dotyczą związków między kryzysami XXI w. a prawem karnym i kryminologią. Panel ekspercki odbędzie się po raz kolejny pod hasłem Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii. Current Problems of the Penal Law and Criminology. Inspiracją dla nazwy i tematyki panelu eksperckiego jest seria wydawnicza „Current Problems of the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechsund und der Kriminologie” publikowana od lat z inicjatywy prof. dr. hab. dr. h. c. Emila W. Pływczewskiego – pomysłodawcy i twórcy idei OFMK oraz założyciela Białostockiej Szkoły Kryminologii.

Konferencja adresowana jest do wszystkich, którzy zajmują się prawem karnym, kryminologią, przestępczością i patologiami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizujących się w tym polu młodych naukowców. Organizatorzy nie wprowadzają jednak ograniczeń wiekowych – do udziału w OFMK zaproszeni są zarówno doświadczeni i uznani naukowcy posiadających stopnie i tytuły naukowe, jak również doktoranci, praktycy oraz studenci ostatnich lat studiów, którzy wiążą swoją przyszłość z prowadzeniem badań naukowych w obszarze prawa karnego i kryminologii.

Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów to pionierskie przedsięwzięcie w skali całego kraju, obecnie przybierające charakter międzynarodowy. Od samego początku celem OFMK jest upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć naukowych powstałych na podstawie badań kryminologicznych i prawnokarnych realizowanych w Polsce i na świecie. Ideą kryminologicznych i prawnych spotkań w Białymstoku jest także merytoryczna wymiana informacji o najnowszych wynikach badań naukowców zajmujących się zwłaszcza takimi specjalnościami jak szeroko rozumiane prawo karne, kryminologia, polityka kryminalna czy socjologia. Konferencja jest również platformą służącą wymianie doświadczeń między młodymi naukowcami a gremium eksperckim w zakresie ww. specjalności oraz praktykami zajmującymi się problematyką współczesnej przestępczości i patologii społecznych (m.in. pracownikami wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariuszami organów ścigania, socjologami, pedagogami, lekarzami).

Liczymy na Państwa udział, owocną i merytoryczną dyskusję a także towarzyskie spotkanie w gronie uczestników OFMK! Do zobaczenia w maju 2022 r. po raz kolejny na Podlasiu.

Zastrzegamy jednocześnie możliwość zmiany terminu albo formy konferencji ze stacjonarnej na zdalną (lub hybrydową) – w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej.IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki.
Nazwa projektu: „IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów "Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.” (nr rej. DNK/SN/514450/2021).
Wartość dofinansowania: 77 000 zł. Całkowity koszt: 97 000 zł.