IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów
Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w.
18-20 maja 2022 r.OFMK 2016I EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM MŁODYCH KRYMINOLOGÓW

W dniach 19-20 maja 2016 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyło się I Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów. Jest to pionierskie przedsięwzięcie w skali krajowej, będące ideą prof. zw. dr hab. Emila W. Pływaczewskiego, znanego i cenionego kryminologa, który wzorem studenckich forów naukowych funkcjonujących na całym świecie, pragnie również i w Polsce stworzyć platformę naukową, służącą wymianie doświadczeń młodych kryminologów. Celem OFMK jest integracja grona młodych naukowców (m.in. prawników, kryminologów, socjologów, pedagogów), reprezentujących różne gałęzie wiedzy oraz stworzenie dla nich miejsca do merytorycznej wymiany informacji, doświadczeń i osiągnięć badawczych z zakresu rozważań o charakterze kryminologicznym. OFMK ma szansę stać się pierwszą w Polsce platformą wymiany doświadczeń nie tylko między młodymi naukowcami, lecz także przedstawicielami praktyki, w tym m.in. aplikantami adwokackimi czy radcowskimi, zajmującymi się zagadnieniami związanymi ze współczesną przestępczością i patologiami społecznymi. Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów, odbyła się pod hasłem Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych. Pierwszego dnia – 19 maja 2016 r. – prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uroczyście otworzył I Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów. Łącznie podczas pierwszej edycji OFMK odbyły się cztery panele. W dniu 19 maja 2016 r. pierwszemu z nich – poświęconemu badaniom empirycznym w służbie kryminologii – przewodniczyła dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, prof. UwB – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wzięło w nim udział sześciu panelistów:
- dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz (UwB), referat: „Symptomatologia wypadków w ruchu drogowym”,
- dr Maciej Duda (UWM), referat: „Przestępstwa z nienawiści jako współczesne wyzwanie dla kryminologii”,
- dr Paweł Ostaszewski (IWS), referat: „Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w świetle wyników badania ankietowego”,
- mgr Joanna Klimczak (UW), referat: „Czy „dożywocie” ma oznaczać dożywocie?”,
- mgr Justyna Włodarczyk-Madejska (PAN), referat: „Reakcja sądu wobec nieletnich sprawców czynów karalnych
- Klaudia Łuka (UWM), referat: „Kradzieże w hotelach”.

Tego samego dnia odbył się jeszcze jeden panel „Nowe kierunki badań kryminologicznych”, który był koordynowany przez dr. hab. Wiesława Pływaczewskiego, prof. UWM. Podczas tego panelu wygłoszono siedem referatów, w tym dwa zaprezentowały aplikantki adwokackie:
- adw. dr Michał, referat: „Zagrożenia systemu zamówień publicznych w perspektywie prawno-kryminologicznej”,
- dr Joanna Narodowska (UWM), referat: „Kryminogeneza przestępstw kłusownictwa rybackiego w świetle badań”,
- mgr Michał Górski (UW), referat:, „Zastosowania i metody profilowania geograficznego”,
- mgr Iga Kalinowska-Maksim (UwB, aplikantka adwokacka), referat: „Przestępstwo fałszowania produktów leczniczych –
wybrane aspekty prawne i kryminologiczne”,
- mgr Katarzyna Ciulkin-Sarnocińska (UwB, aplikantka adwokacka), referat: „Wybrane kryminologiczne aspekty macierzyństwa zastępczego.
Etiologia, fenomenologia i profilaktyka w zjawisku surogacji”,
- Arkadiusz Leśniak-Moczuk (UR), referat: „Wykorzystanie map problemów społecznych w analizie kryminologiczno-socjologicznej w świetle dokonań szkoły chicagowskiej”,
- Maciej Wyrzykowski (UPH Siedlce), referat: „Kryminologiczny aspekt minimalizowania przestępczości i patologii poprzez Secure by design”.

Warto nadmienić, iż udział w powyższym panelu był obowiązkowy dla aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, stąd też wzięło
w nim udział dodatkowo około 100 osób.

Drugiego dnia – 20 maja 2016 r. – odbyły się również dwa panele. Panelowi trzeciemu pt. „Współczesne zagrożenia w ujęciu kryminologicznym” przewodniczyła dr hab. Izabela Nowicka, prof. WSPol – Prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wygłoszono w nim siedem referatów:
- dr Karol Konaszewski (UwB), referat: „Tożsamość nieletnich umieszczonych w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych”,
- nadkom. dr Kornelia Stępień (WSPol), referat: „Fenomenologia przestępczości nieletnich dziewcząt w świetle badań”,
- mgr Diana Dajnowicz (UwB), referat: „Orzekanie w sprawach karnych o porwania rodzicielskie – tendencje i perspektywy w świetle badań aktowych”,
- mgr Andrzej Marek Kisiel (UwB), Maciej Kisiel (SUM), referat: „Kryminologiczne aspekty produkcji i wprowadzania do obrotu metamfetaminy”,
- mgr Marta Rajkowska (UW), referat: „Stalking jako przestępstwo współczesne”,
- mgr Sebastian Zieliński (UW), referat: „O polskich „bestiach” – charakterystyka osób stwarzających zagrożenie”,
- Agata Pietrzak (UWr), referat: „Resocjalizacja przestępców seksualnych – czy to ma sens?”.

Koordynatorem ostatniego panelu „Interdyscyplinarne problemy kryminologii XXI wieku” była dr hab. Katarzyna Laskowska, prof. UwB. Wystąpiło w nim z referatami siedmiu panelistów:
- dr Magdalena Grzyb (UJ), referat: „Prawo karne wobec konfliktu kultur. Reakcja krajów europejskich na szkodliwe praktyki kulturowe”,
- dr Joanna Kufel-Orłowska (UPH Siedlce), referat: „Przemoc wobec ludzi starszych i jej zapobieganie”
- dr Magdalena Perkowska (UwB), referat: „Przestępczość cudzoziemców w Polsce w dobie europejskiego kryzysu migracyjnego – aspekty kryminologiczne”,
- dr Natalia Daśko (UMK), referat: „Zjawisko podrabiania towarów – etiologia, fenomenologia i skutki. Praktyka polskich organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zakresie zwalczania handlu podróbkami”,
- mgr Marcin Rau (Ordo Iuris), referat: “Tomb Raiders vs White Collars. Profile kryminologiczne sprawców kradzieży dzieł sztuki”,
- Radosław Jasiński (WSPol), referat: „Wory w zakonie” – kryminologiczny obraz elity rosyjskiego świata przestępczego”,
- mgr Marlena Stradomska (UMCS), referat: „Kryminologia a bezpieczeństwo jednostki w XXI wieku z perspektywy psychologicznej”.

Każdy z panelów kończył się dyskusją uczestników obrad OFMK, zarówno paneliści otrzymywali pytania, byli proszeni o pogłębienie omawianego zagadnienia, jak też i sami uczestnicy przedstawiali swój głos w dyskusji. Pokłosiem wygłoszonych referatów oraz rozważań podjętych podczas Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów jest monografia pokonferencyjna.

Warto również wskazać, że wiodącą ideą Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów jest stworzenie cyklicznych spotkań umożliwiających wymianę doświadczeń i wyników badań młodych naukowców i praktyków, których zainteresowania badawcze bądź doświadczenie zawodowe wiążą się z kryminologią. Niemniej jednak Organizatorzy pragną przybliżyć uczestnikom Forum kulturę Podlasia, stąd też zorganizowano wieczór integracyjny i wyjazd na kolację do Folwarku Nadawki, serwującego tradycyjne dania podlaskie. Co więcej, uczestnicy konferencji mieli możliwość odwiedzenia Białostockiego Muzeum Wsi, gdzie zwiedzili m.in. ekspozycję Leśna bimbrownia.

Podsumowując pierwszą edycję OFMK, wskazać należy, i nadesłano 60 propozycji z referatami, spośród nich zostało wybranych 27 tematów wystąpień, które zostały zaprezentowane w czterech panelach w ciągu dwóch dni obrad. Wszystkich uczestników czynnych i biernych OFMK, którzy wnieśli opłaty konferencyjne było około 80 osób i byli to przedstawiciele takich jednostek naukowych jak:
- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
- Wydział Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego,
- Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski,
- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Wrocławski,
- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński,
- Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku,
- Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni,
- Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku,
- Instytut Pedagogiki Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
- Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
- Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego,
- Wydział Lekarski Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
- Instytut Wymiaru Sprawiedliwości,
- Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
- Instytut na rzecz Kultury Prawnej ORDO IURIS,
- Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
- Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze Uniwersytetu Warszawskiego,
- Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.

PATRONATY HONOROWE

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku – prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro
Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski
Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński
Prezydent Miasta Białegostoku – dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB
Komendant Główny Policji – nadinspektor dr Jarosław Szymczyk
Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku – inspektor Daniel Kołnierowicz
Kierownik Instytutu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – insp. Adam Frankowski
Fundacja Akademia de Virion, Fundacja
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

PARTNERZY

Partner Główny – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski
Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku
Prywatna Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Bołtryk
MALOW Spółka z o.o.
Wydawnictwo Temida 2 – Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Wydawnictwo Difin
Wydawnictwo C.H Beck
Wydawnictwo Od.Nowa
Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku

PATRONATY MEDIALNE

portal internetowy Edukacji Prawniczej
Polskie Radio Białystok
TVP 3 Białystok
Miejski Portal Informacyjny bstok.pl
Portal internetowy student.LEX.pl

GALERIA

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z I Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów:
- dzień I (19 maja 2016 r.)
- dzień II (20 maja 2016 r.)
- wieczór integracyjny OFMK

MONOGRAFIAEmil W. Pływaczewski, Emila Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajnowicz-Piesiecka (red.),
Współczesna przestępczość i patologie społeczne z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych,
Warszawa 2017, ss. 304.
Recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. Lech Paprzycki.